+ - x
 » از همین شاعر
1 تصویر آرزوها
2 تحفه ی عید
3 ترا با خویش میبینم
4 هودج معنی
5 امید محال
6 فردای دیروزین
7 خمخانه ی عشرت
8 اندر ستایش خدا
9 تبعیدگاه
10 آیت غرور

 » بیشتر بخوانید...
 در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
 بیاد گذشته شب
 ای روی تو رویم را چون روی قمر کرده
 معنی طاهاست صورت بای بسم الله را
 ایدل همه اسباب جهان خواسته گیر
 ماها چو به چرخ دل برآیی
 ای دل چون آهنت بوده چو آیینه ای
 کوچه ی ما
 افسوس که زندگی دمی بود و غمی
 به باغ آییم فردا جمله یاران

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پس از سكوت بلند

پس از گسستن زنجیر یك سكوت بلند

پس از خزیدن پندار های یأس آلود

كه ریشه كرد به بنیاد باورم اینك

من از سلالة خورشید تشنه میگویم

و از تبار درختان جنگل متروك

من از تلاوت آیات خفتة پاییز

به روی پیكر خونین شهر حادثه ها

همیشه میشنوم

همیشه میبینم

كه ریشه های كویر از پس حجاب سكوت

به صخره های گنهكار پیر میخندند

و ریشه های اقاقی زچاك دامن خاك

در انتظار رفو ساز پیك بارانند

. . . و در چنین هنگام

طلوع روشن فردا به گوش من خواند :

سرود خفتة آیینه در ترانة رعد

- پس از هیاهوی باد -

به آشیانة گوش زمانه خواهد شد

و بوته های تهی گشته

بار خواهد داد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *